به گزارش روابط عمومي اداره كل:

در مورخه 19/8/92اقای مهندس شاکری به شهرستان بافت عزیمت نموده وبه اتفاق رئيس اداره عشايري شهرستان بافت از منطقه عشايري دمكوه بازديد ومورد استقبال  عشاير آن منطقه  قرارگرفتند….

ايشان ضمن بیان مطالبی در جمع عشاير  به سخنان شوراي عشايري وتعدادي از عشايرمنطقه گوش فراداده ودرخصوص پيگيري اجراي طرح هادی درروستاواختصاص آبگرمكن خورشيدي وپیگیری مطالبات به عشایر قول مساعد دادند، سپس به روستاي شهيد مرادي در شهرستان ارزوئيه عزيمت ودر جمعي كه فرماندار محترم ارزوئيه ومسئولان ادارات منابع طبيعي ومحيط زيست وآب روستائي وآبياری حضور داشتند در خصوص حل مشكل آب آشاميدني عشاير وتجهيز چاه كشاورزي تصمیم گیری ومقرر گردیددرصورت وصول اعتبار كافي اقدامات لازم صورت پذیرد.در ادامه سفر با حضور فرماندار محترم ارزوئیه ومسئولان فوق الذكر به منطقه سه چاه دهسرد وارد ودر جلسه اي كه درمحل سياه چادر عشايري تشكيل شده بود، پيرامون رفع مشكل كوچ عشاير وانتخاب منطقه قشلاقي آنها بحث وتبادل نظر ودر نهايت قرارشد در تاريخ 25/8/92 با حضور روساي منابع طبيعي وآبياري ونماينده عشايري از منطقه دالان خوني بازديد ودر صورتيكه منطقه براي قشلاق عشاير مساعد باشد به اين مكان كوچ نمايند ،در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. همچنین در خصوص پروانه ييلاقي عشایربه دستور فرماندارارزوئيه وتاكيد مدير كل مقررگردید كه رئيس  منابع طبیعی از طريق اداره كل منابع طبيعي پیگیری نموده تااز باطل شدن پروانه عشایر جلوگیری گردد.

دیدگاهتان را بنویسید