بنا به اظهار آقای سعید رئیسی ،رئیس اداره امورعشایر شهرستان شهریابک نماینده محترم شهرستان شهربابک به اتفاق فرماندار محترم شهرستان از مناطق عشایری کرم و پاقلعه بازدید…

واز نزدیک در جریان مسائل ومشکلات جامعه عشایری خصوصاً مشکل تا مین آب ، راه، تلفات وعدم فروش دام قرار گرفته ودرخصوص رفع مسائل خصوصاً افزایش تانکر آبرسانی با همکاری  شرکت مس جهت تأمین آب عشایر شهرستان قول مساعد داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید