به گزارش روابط عموي اداره كل فرماندار ونماينده محترم شهرستان شهربابك به همراه مسئولين ادارات ونهادها از مناطق عشايري شهرستان شهربابك شامل تنورلو، ريگ سياه، مناطق مرزي بين شهرستان خاتم، چاه آرتزین، خبر، افكوئيه، مراع، عباس آباد خبر، بازديد به عمل آورده وبا عشاير ديدار وبه سوالهاي آنها پاسخ دادند.دراين جلسه آقاي مهندس كرهاني مسئول اداره امورعشاير شهربابك توضيحاتي در خصوص شترداري وگله داري در منطقه مرزي چاه آرتزين ارائه نموده و اذعان داشتند كه اين منطقه از استعدادهاي با لقوه اي در زمينه پرورش شتر برخوردار ميباشد بطوريكه تعدادي از عشاير اين منطقه دراين زمينه موفقيتهاي خوبي داشته وتحقيقات اوليه براي ايجاد يك مركز پایلوت جهت تحقيق در فرآوريهاي شير شتر در حال انجام ميباشد. در پايان از فرماندار ونماينده محترم خواستار حل مشكل آبرساني دام كه مشكل اصلي واساسي عشاير است گرديده واز سوي نماينده محترم شهرستان مبلغ 50000000ريال  بين معلولين عشاير دهستان خبر ومبلغ 60000000ريال بين خانواده  معلولين عشاير روستاي افكوئيه ومبلغ 20000000ريال به مسجد خبر اهداء گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید