به گزارش روابط عمومی اداره کل آقای مهندس مصطفی نژاد معاونت محترم   اداری و مالی ،آقای مهندس عسکری مدیر محترم امور اداری و آقای مهندس هاشمی ذیحساب محترم سازمان امور عشایر ایران ضمن عزیمت به استان کرمان در جلسه ای که با حضور آقای مهندس شاکری ، روسا ، مسئولین و کار شناسان اداره کل تشکیل گردیده بود شرکت نمود ند…

در ا ین جلسه مدیر کل محترم ضمن عرض  خیر مقدم  بیان نمودند:استان کرمان دومین استان عشایری کشور بوده وکلیه کار کنان اداره کل با حداکثر توان و انرژی فعالیت می نمایند .سپس آقای مهندس مصطفی نژا د در خصوص وضعیت نیروها مطالبی را بیان  نموده و اظهار داشتند در خصوص اجرای آئین نامه ساماندهی مدیران بایستی ضمن احترام و تعامل زیاد با سایر دستگاهها عنایتی ویژه بر اجرای آئین نامه  ساماندهی  داشته باشند  چرا که دستگاههای دیگر استعداد  و ظرفیت کار برای عشایر را داشته و در اینصورت است که خدما ت برای عشایر به نحو احسنت و مطلوبتر انجام خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید