به گزارش روابط عمومی اداره کل :معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی  به همراه  استاندار محترم به مناطق عشایری و تاریخی میمند شهر بابک عزیمت و ضمن دیداربا عشایر منطقه، در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند در این باز دید آقای کرهانی رئیس امور عشایر شهر بابک به بیان مشکلات عشایر خصوصا” پراکندگی دامهای آنها در مناطق مختلف  پرداخته و خواستار اعتبار ی لازم جهت ساماندهی دامها ی آنها گردیدند . همچنین تقاضای تعدادی از عشایر منطقه تقدیم معاون محترم رئیس جمهور  گشته و ایشان ضمن تشکر و قدر دانی از  زحمات  مسئولین امور عشایر شهر ستان به جهت همکاری های مستمر با  میراث فر هنگی در خصوص مطرح کردن مشکلات آنها  در کمیته تخصصی سازمان میراث فر هنگی قول مساعددادند.

دیدگاهتان را بنویسید