جلسه شوراي هماهنگي برنامه ريزي اداره كل امورعشاير كرمان با دستور كار قبلي وارائه راهكارهاي مناسب وهمچنين ارائه گزارش در خصوص عملكرد فعاليت ها واقدامات انجام يافته در خصوص پروژه هاي اداره كل وپروژ ه هاي پيشنهادي سال 92 با حضور آقاي مهندس شاكري مديركل محترم وجمعي از روساي ادارات شهرستانها ومسئولين اداره كل درمورخ 92/2/2تشكيل گرديد…

در اين جلسه ضمن ارائه گزارش اجمالي در خصوص تخصيص اعتبارات آقاي مهندس شاكري بر صرفه جويي در هزينه كرد اعتبارات وكاهش هزينه ها تا حد امكان خواستار پيگيري وتعامل هرچه بيشتر روساي ادارات ستادي با ساير دستگاههادر قالب خدمات رساني به عشاير عزيز وپيگيري وعملياتي نمودن تفاهم نامه هاي منعقده با دستگاههاي ديگر ، تلاش بيش از پيش مسئولين در پيشرفت  روند اجرايي وتسريع در فعاليت هاي محوله گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید