به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان درمورخ 92/1/28 با توجه به هماهنگي بعمل آمده، جلسه مشتركي في مابين اداره كل امورعشاير ومركز تحقيقات كشاورزي كرمان با حضور آقاي دكتر انصاري عضو هئيت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ومجري ايران طرح بين المللي بهبود معيشت دامداران عشايري توليد كننده كرك ، آقاي مهندس شاكري وتعدادي از مسئولين مركز تحقيقات واداره كل درمحل اداره امورعشايركرمان برگزار گرديد…

در اين جلسه آقاي دكتر انصاري ضمن بيان تاريخچه مختصري از طرح فوق واقدامات انجام شده به مهمترين دستاوردهاي اين طرح اشاره وباتوجه به اينكه سالهای آخر اجراي این طرح مي باشد، خواستار تعيين راهكارهايي به منظور انتقال دستاورد هاي آن به ادارات مسوول وجامعه عشايري شدند سپس در ادامه آقاي مهندس شاكري ضمن خير مقدم به مهمانان وتشكر از زحمات آنها خواستار همانگي بيشتر مراكز تحقيقاتي واداره كل امورعشاير در مسائل مرتبط با جامعه عشايري گردیدند.درپایان نمونه هايي  از صنايع دستي توليد شده در مراحل پاياني اين طرح تحقيقاتي توسط زنان عشاير به رويت حاضرين جلسه رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید