به گزارش روابط عمومي اداره كل امورعشاير كرمان جلسه نهايي پروژه برداشت ايلراههاي عشايري شهرستانهاي بردسير، سيرجان، بافت، بم، شهربابك، واستان هرمزگان در سيستم GLSدر تاريخ 13-14- 15 آذر ماه تشكيل گرديد.

هدف از اين پروژه شناسايي ، تثبيت ايل راههاي عشايري ، حفظ وحراست آنها ، اجراي اقدامات وخدمات زيربنايي مورد نياز عشاير وتدوين تقويم كوچ ومعرفي به دستگاهها ومراجع ذيربط مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید