به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان دومين جلسه فی ما بين اداره كل امورعشاير وكميته امدادحضرت امام(ره) در تاريخ 91/6/20 با حضور مديركل محترم اداره امورعشاير ومعاونين محترم كميته امداد در محل سالن كنفرانس اداره كل با دستور كار فراهم نمودن زمينه همكاري وهماهنگي وانعقاد تفاهم نامه كار ي في مابين كميته امداد امام خميني(ره) واداره كل امورعشاير تشكيل گرديد…

در اين جلسه آقاي مهندس شاكري در خصوص وضعيت فرهنگي، رفاهي وخدمات دهي عشاير سخناني ايراد وضمن قدرداني وتشکر از خدمات كميته امداد خواستارتعامل بيشتر بين دو اداره گرديدند. همچنين با توجه به فعاليتهاي حمايتي وفرهنگي آموزشي وخودكفايي واشتغال ارائه شده از طرف كميته محترم امداد امام (ره) واستعماق عشاير جهت بهره مندي ازاين خدمات مقرر گرديد از طريق تشكيل كميته هايي زمينه ايجاد تفاهم بيشتر كاري بين اداره كل امورعشاير و كميته مذكور فراهم كه اين كميته ها شامل كميته امور فرهنگي آموزشي وعقيدتي ، كميته توانمندسازي آموزش واشتغال از طرف اداره كل امورعشايري ميباشند. در پايان جلسه مقرر گرديد مديركل محترم كميته امداد از مناطق عشايري بازديد ودر خصوص مشكلات عشاير تصميم گيري نموده وهمچنين نسبت  به مسائل رفاهي محل اسكان عشاير اقدامات لازم را مبذول نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید