در راستاي توانمند سازي جامعه عشاير  كشور و كيفيت بخشي دانش فني و حرفه اي و ارتقاء توانمنديهاي مهارتي اين جامعه  مولد و   بهره مندي هر چه بيشتر انها از فرصت هاي آموزشي و افزايش امكان دسترسي به فرصتهاي شغلي مناسب   و بالا بردن بهره وري در توليدات يكدوره كلاس آموزش و ترويج پرورش گياهان داروئي در محل مركز فني و حرفه اي شهر ستان بردسير برگزار و در پايان دوره نيز جلسه امتحان برگزار گرديد

دیدگاهتان را بنویسید