به گزارش روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان كرمان همايش بررسي  مشكلات عشاير استان كرمان در شهر ستان ارزوئيه در مورخه 23/6/ 91 با حضور مدير كل محترم اداره كل – استاندار محترم – نماينده محترم مردم شهر ستانهاي بافت – رابر  و ارزوئيه در مجلس شوراي اسلامي ، مشاور محترم استاندار در امور عشاير، جمعي از فرمانداران و مديران كل و ساير اعضاءبرگزار گرديد0 در ابتدا بعد از تلاوت آيات مبارك كلام الله مجيد فرماندار محترم ارزوئيه پس از عرض خير مقدم به بيان مشكلات عشاير در ان شهر ستان پرداخته و استاندار محترم نيز كه رياست جلسه را بر عهده داشتند نقطه نظرات ساير اعضاء را بررسي و مقرر گرديد مصوبات زير حداكثر به مدت دو ماه عملياتي گردند ….

– حل مشکل تقويم كوچ عشاير( ضمن هماهنگي هاي صورت گرفته با استاندار محترم هرمزگان )و مدت زمان بلا تكليفي عشاير كوچ رو مابين قشلاق و ييلاق بين دو استان بصورت مساوي ( نصفا نصف )

– در مورد اسكان عشايري كه تا كنون موفق به استفاده از مزاياي طرح اسكان نگرديده اند در قالب طرح توسعه كشاورزي با الزام اجراي آبياري تحت فشار ،  زمين و آب در مناطقي كه امكان پذير است به عشاير متقاضي واگذار( و حداكثر تا پايان دولت دهم بحث اسكان عشاير خاتمه يابد)

– حل مشكل عشايري كه  زمين هاي تصرفي داشته و سالها بهره برداري مي كرد ه اند در كار گروه توسعه كشاورزي

– در خصوص اختلاف عشاير محدوده پارك ملي خبر و ساير مناطق با محيط زيست و پرداخت حق و حقوق عشاير اين محدوده

– در خصوص مسئله مسكن و اسكان عشاير و پيگيري جدي از طرف فرمانداران و ادارات كل عشاير

– كار شناسي مشكلات عشاير ي كه در محدوده خود با كمبود آب روبرو شده و اقدام جهت حفر چاه آبشخور با كمك اداره آبياري

– مساعدت و كار شناسي اداره آبياري در خصوص چاههاي خشك شده منطقه ارزوئيه و جابجائي چاهها حتي در فواصل دو كيلومتر به بالاتر

– در خصوص رفع مشكل تعداد چاههاي مناطق ارزوئيه با منابع طبيعي و در نظر گرفتن به ازاي هر يك تخصيص آب سه هكتار زمين و رفع  اين مشكل توسط ادارات متولي

– مساعدت اداره برق جهت برقي نمودن 25 حلقه چاهي كه در منطقه قلعه گنج نياز به برقي شدن دارند

– حل مشكل آب توسط آب و فاضلاب روستائي در محل هاي اسكان عشاير طبق روستا ها

– پيگيري در خصوص واگذاري كارخانه كرك به اتحاديه عشايري از طرف اداره كل امور عشايري

– مكاتبه با شركت مس و تعيين تكليف جهت زير سازي و آسفالت جاده سرمشك به سمت قريه العرب در حدود 19 كيلومتر

– راه اندازي فروشگاهها جهت عرضه صنايع دستي و توليدات دامي با بسته بندي هاي خوب توسط اتحاديه عشايري

– مساعدت ادارات در خصوص ساماندهي عشاير طبق مصوبه هيئت محترم دولت

– در خصوص مشكل عشاير محدوده سه چاه دهسرد مقرر گرديد اداره آبياري ميزاندهي آب منطقه را مشخص و منابع طبيعي به ازاي هر ليتر 3 هكتار زمين را در قالب طرح توسعه كشاورزي به عشاير تائيد شده از سوي اداره امور عشاير واگذار و عشاير فوق الذكر ساكن گردند.

– مرتفع گرديدن مشكل خريد دام مازاد عشاير با توجه به منفك شدن شركت پشتيباني امور دام از جهاد كشاورزي و تامين اعتبار لازم

– پيش بيني و برآورد اعتبار مورد نياز ( ما ده 12) جهت توزيع علوفه ارزان قيمت به عشاير توسط امور عشاير شهر ستان هاي عشاير نشين و مد نظر قرارگرفتن فرمانداران محترم

– پيگيري اداره كل امور عشايري جهت موافقت تخصيص آب از رود خانه شميلان جهت مصارف شرب انسان و دام و بهداشتي و كشاورزي در شهرك اسكان عشاير از طريق آب منطقه اي

– پيگيري و مساعدت در خصوص واگذاري ايستگاه پرورش بز كركي به اتحاديه عشايري

– مساعدت كار گروه توسعه كشاورزي جهت افزايش تخصيص آب مجموعه خريداري شده اتحاديه عشايري كرمان در بردسير از يك ليتر به چهار ليتر

– در خصوص مشكل آب آشاميدني انسان و شرب دام عشايري كه مدت ها در محدوده موتور پمپ ها و چشمه ها و رودخانه ها و غيره از آن ابها استفاده مي كرده و فعلا” لوله گذاري شده و امكان استفاده آب نمي باشدمقرر گرديد با توجه به حقي كه به عنوان حق الناس جهت عشاير ايجاد شده به نحو ممكن ادارات متولي انشعاباتي جهت مصارف فوق الذكر اختصاص و چنانچه ميسر نگرديد اقدام به حفر چاه آب آشاميدني گردد.

– در خصوص خريد دام مازاد عشاير پيرو مكاتبات قبلي انجام گرفته از سوي اداره كل امور عشاير و مکاتبه  استاندار محترم نيز با وزراي محترم تجارت ، صنعت و معدن و جهاد كشاورزي

– در پايان اضافه مي گردد در سفردوروزه استاندار محترم وهئيت همراه استاندار محترم از مناطق عشايري سرمشك وبرف انبار وشهرك عشايري شهيد مرادي دهسرد بازديد وآب آشاميدني شهرك عشايري 470خانواري قادرآباد با دست تواناي استاندار محترم افتتاح گرديد.(صورتجلسه همایش به پیوست ارسال می گردد)

دیدگاهتان را بنویسید