در مورخ 19/1/98 پس از گذراندن دوره یک ماهه کلاس آموزشی پته دوزی  جهت بانوان عشایر منطقه  وکیل آباد دشتاب  ،آزمون پایان دوره مذکور بمنظور صدور گواهی صنایع دستی جهت 40 نفر بانوان شرکت کننده در دوره برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید