دومین جلسه شورای آموزشی و فرهنگی اداره کل امور عشایر استان کرمان با حضور اقای ابراهیمی مدیرکل و معاونت توسعه و عمران و روسای ادارات و نماینده عشایر و مدیریت آموزش و پرورش عشایر استان در دفتتر مدیرکل تشکیل و دبیران کمیته های آموزش،عقیدتی و فرهنگی طرح های خود را ارائه نمودند که پس از بحث و بررسی مقرر گردید طرح نهایی جلسه اینده به استان ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید