به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاريخ 91/5/15 مديركل محترم اداره امورعشاير كرمان جناب آقاي مهندس شاكري در جلسه ايي كه در محل دفتر مدير كل محترم كميته حضرت امام خميني (ره) تشكيل گرديد به همراه مسئولين ادارات امورتعاونيها ومشاركت مردمي وبهسازي امور توليد اداره كل امورعشاير ي حضور بهم رساندند…

دراين ديدار ابتدا جناب آقاي مهندس شاكري ضمن آرزوي قبولي طاعات وعبادات وتشكر از برگزاري جلسه ضمن  بيان گزارش از پتانسيلهاوتوانمنديهاي جامعه عشايري استان به محروميتهاي اين جامعه اشاره وبيان نمودند علي رغم همه مشكلات زندگي عشايري اين جامعه همچنان  بعنوان جامعه پويا ومولد نقش مهمي درتوليد محصولات اساسي استان دارد. در ادامه جلسه مسئولين امورتعاونيها واداره بهسازي وامورتوليد اداره كل امورعشاير گزارشي از وضعيت طرحهاي  اسكان  عشاير، توليدات جامعه عشايري، برنامه هاي اداره كل امور عشاير در بحث خدمات به عشاير كوچنده وتوسعه بهداشت در ميان جامعه عشايري ارائه نمودند.

سپس آقاي ميرزايي ضمن خوش آمدگويي اظهار داشتند كه بخشي از جامعه عشايري استان جزو مددجويان كميته امدادمحسوب شده وفعاليتهايي نيز در جامعه عشاير توسط كميته امداد امام صورت گرفته همچنین در راستاي وظايف ذاتي واصلي خود آماده خدمت رساني ، حمايت وتوانمندسازي جامعه محرومين كشور بوده ودر خصوص عشاير نيز حاضر به هرگونه همكاري شامل ارائه آموزشهاي توانمند سازي ، تهيه وتوزيع ملزومات ، توليد صنايع دستي ، خريد صنايع دستي عشاير وكمك در جهت احداث سرويسهاي بهداشتي وبالابردن شاخص بهداشت در زندگي عشاير ميباشد ايشان براين مسئله كه هماهنگي وهمكاري بين اداره كل امورعشاير وكميته امداد امام (ره) قطعاً اثرات بيشتري خواهد داشت وخدمت رساني  در مناطق محروم وجامعه عشايري را ملموستر خواهد نمود تاكيد نمودند. درپايان جلسه مقرر گرديد كه كميته ايي در سطح معاونين ومسئولين ادارات دو دستگاه تشكيل وپس از بحث وبرسي راهكارهاي عملياتي نمودن فعاليتهاي در دستگاه را مشخص نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید