روابط عمومی اداره کل از برگزاری جلسه نخبگان عشایر  جهت ا ستفاده از نظرات صاحبان فکر واندیشه در جامعه عشایر در راستای طرحها واهداف سازمانی درپنجمین روز از هفته دولت و تشکیل دبیرخانه اتاق فکر نخبگان خبرداد.درهمین راستا مقرر گردید درراستای بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشتی عشایر طرحهای جدید ارائه واز نقطه نظرات وهمفکری کلیه اساتید   استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید