برگزاری مناقصه احداث راه عشایری…

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد اقلام مشروحه زیر را با حداقل قیمت خریداری نماید.

خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در محل مربوطه درج و در خواست مناقصه را مهر و امضا نموده ظرف مدت یک هفته به اداره کل ارسال نمایید.

پروژه ها حمل مصالح و پخش ریگلاژ با گریدر و در صورت نیاز برداشت خاک نباتی و نقشه برداری را شامل می شوند .تضمین به صورت ضمانت بانکی به مبلغ ده میلیون ریال می باشد.

 

فرم مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید