به گزارش رییس اداره امور عشاير شهرستان  سيرجان پيرو تفاهم نامه منعقده مابين اداره كل امور عشاير و مديريت ترويج جهاد كشاورزي  استان يك دوره كار گاه آموزشي بيمه دام و طيور در محل مديريت جهاد كشاورزي شهر ستان سيرجان تشكيل وتعداد30نفراز عشاير در اين دوره شركت نمود ند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید