بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با تشکیل سازمان امور عشایر ،شرکت های تعاونی عشایری با سرمایه و مدیریت عشایر در مناطق عشایر نشین کشور بتدریج شکل گرفت و با متشکل شدن سرمایه شرکت های مذکور اتحادیه های تعاونی های عشایری در سطح استان ها بوجود ودر اوایل سال 1361 با عضویت و سرمایه اتحادیه های تعاونی عشایری ، اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران و تاسیس در سال 1365 ، هیئت وزیران تصویب کرد که به منظور سیاست گذاری ، برنامه ریزی  و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت رسیدگی به وضع جامعه عشایری ، شورای عالی عشایر ایران به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء کشور ، جهاد سازندگی آموزش و پرورش ، کشاورزی ، ریاست سازمان برنامه و بودجه و مشاور نخست وزیر در امور عشایر و دو تن از خبر گان عشایر تشکیل شود

دیدگاهتان را بنویسید