تشكيلات امور عشاير استان كرمان در سال 1351 اولين بار تحت عنوان دفتر امور عشاير (طرح عشايري) در استانداري تاسيس و شروع بكاركرد و استانداري بعنوان دستگاه اجرائي ، اجراي فعاليتهاي طرح توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي را طي سالهاي 57 ـ 51 بر عهده داشت .
بدنبال تاسيس سازمان دامداران متحرك در سال 1353دفتر امور عشاير استان به اداره امور عشايري استان تغيير نام داد و بعنوان يكي از ادارات مركز عشاير كشور كه خود اين مركز وابسته به وزارت كشاورزي بود طي سالهاي 62 ـ 58 اجراي طرح هاي عمراني مناطق عشايري بر عهده داشت و با تصويب اساسنامه وزارت جهاد سازندگي سابق در سال 63 مركز عشاير كشور به سازمان امور عشاير ايران تغيير يافت و بعنوان مستقل وابسته به وزارت خانه فوق متولي برنامه ريزي و سياست گذاري برنامه هاي عمراني عشاير كشور شد و اداره كل امور عشاير استان بعنوان يكي از ادارات اين سازمان در راستاي سياست هاي سازمان مركزي در خصوص ساماندهي به جامعه عشايري به فعاليت خود را ادامه داد و با ادغام وزارت جهاد سازندگي سابق و كشاورزي سابق و تشكيل وزارت خانه جهاد كشاورزي سازمان امور عشاير ايران بعنوان يكي از سازمانهاي وزارت خانه جديد التاسيس به فعاليت خود ادامه مي دهد و اداره كل امور عشاير استان هم به عنوان يكي از ادارات كل اين سازمان مشفول اجراي برنامه هاي عمراني و خدمات رساني به عشاير استان مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید