جلسه خشكسالي اداره كل امور عشاير كرمان در ساعت 30 : 8 صبح چهارشنبه مورخ  11/2/87 با حضور مدير كل محترم اداره امور عشاير كرمان جناب آقاي مهندس اميرشكاري ، جناب آقاي مهندس ايرانپاك مدير كل محترم امور تعاونيها و مشاركت مردمي سازمان ، جناب آقاي مهندس شاهوراني مدير عامل محترم اتحاديه عشايري ايران جناب آقاي مهندس اسدي مدير كل محترم منابع طبيعي استان كرمان جناب آقاي مهندس بني اسدي مدير كل محترم شركت پشتيباني امور دام استان كرمان جناب آقاي مهندس خصالي معاونت محترم امور دام جهاد كشاورزي و مديران عامل شركتهاي تعاوني و رؤساي ادارات شهرستانها و هيئت هاي همراه در محل سالن كنفرانس اداره كل تشكيل گرديد

دیدگاهتان را بنویسید