صندوق اعتبارات خرد زنان منطقه عشایری وکیل آباد دشتاب شهرستان بافت ،با هدف ارتقاء سطح مهارتهای فردی و اجتماعی زنان عشایر و افزایش درآمد خانوارهای عشایر در راستای انجام فعالیتهای تولیدی در تاریخ 95/8/11 باحضور مسئول امور بانوان اداره کل و همکاران شهرستان تشکیل و راه اندازی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید