به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عشایری شهرستان سیرجان در سال 1392 برگزار گردید…

 

در مورخ 10/6/92 جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عشایری  شهرستان سیرجان با حضور اعضای هیئت مدیره –  بازرسین – سرگروه های تعاونی – مدیر عامل اتحادیه استان و مسئول امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی اداره کل تشکیل و در خصوص تصویب صورتهای مالی سال 91 و بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال 92 بحث و تبادل نظر و  در پایان 2 نفر بازرس به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید