به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه شورای اداری یکشنبه 25 اردیبهشت با حضور مدعوین در محل نماز خانه با دستور کار قبلی تشکیل گردید.
در این جلسه رضا نیکزادی مدیر کل امور عشایر استان کرمان در خصوص جذب باقی مانده اعتبارات تملکی (اسناد خزانه) 1400 ، قرارگاه امنیت غذایی وتشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار، اجرای طرح الگویی زنجیره تولید گوشت، پیگیری تهیه لیست اطلاعات آمار عشایر ،تهیه لیست تعداد دام مازاد واماده عرضه به بازار وبراورد قیمت مواردی را مطرح نمود.
در ادامه معاون توسعه عمران مطالبی دررابطه با مطالعه قوانین وپروژه های پیشنهادی وتهیه لیست بهره برداران ومطالبه گری سهم عشایر با امار وشیوه کارشناسی بیان کرد وپس از ان معاون توسعه مدیریت ومنابع مطالبی دررابطه با امارثبتی مبنا ،لیست توزیع ارد ،نهاده های دامی وصدور کارت تردد بیان کرد .
جذب تسهیلات ،آسیب شناسی صندوقهای خرد زنان،پیگیری بیمه تامین اجتماعی عشایر، راه اندازی طرح الگویی زنجیره تولید گوشت قرمز از اهم مصوبات این جلسه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید