به گزارش آقای مهندس نظری ،رئیس اداه امورتعاونیها ،ترویج ومشارکت مردمی ،درمورخ 94/11/11 جلسه آموزشی امورمالیاتی با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان بمنظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران عامل ومسئولین امورمالی تشکلهای عشایری در محل اداره کل امورعشایر تشکیل گردید. دراین جلسه مباحث وقوانین مالیاتی توسط مدیر کل امورمالیاتی آموزش  وراهکارهای لازم درخصوص رفع موانع ومشکلات مالیاتی تشکلها نیز ارائه گردید.

دیدگاهتان را بنویسید