در راستاي عملياتي شدن تفاهم نامه بين سازمان امورعشايرايران وسازمان شيلات كشور ، جلسه ايي في مابين اداره كل امورعشاير ومديريت شيلات استان در تاریخ 92/9/16 به منظور توسعه پرورش ماهي در منابع آبي جامعه عشايري استان برگزار گرديد.در اين جلسه در خصوص همكاري مشترك به منظور استفاده از پتانسيل هاي مناطق عشايري در خصوص آبزي پروري بحث صورتجلسه ایی در 5بند تنظیم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید