به گزارش روابط عمومی اداره کل : در راستای آئین نامه ساماندهی عشایر ووظیفه مندی سایر دستگاهها، جلسه ایی با حضور مدیرکل محترم ، رؤسای اداره کل ونمایندگان دانشگاه علوم پزشکی واداره کل فنی وحرفه ای وصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان وعشایر در محل ساکن کنفرانس اداره کل تشکیل گردید..

. در این جلسه مدیرکل اموعشایر اظهار داشتند : بر اساس آئین نامه ساماندهی عشایر مصوب هئیت وزیران ،وظیفه مندی سایر دستگاهها مشخص گردیده ،که بایستی  خدمات خودرا به عشایر ارائه نمایند . همچنین بر اساس تفاهم نامه های منعقدشده ، خواستار کمک بیشتروبهترسایردستگاهها شدند.

 

دراین جلسه در خصوص نحوه ارائه خدمات توسط دستگاههای شرکت کننده بحث ومقرر گردید تفاهم نامه های مربوطه با دستگاههای ذ یربط تنظیم واختیارات لازم به واحدهای شهرستانی ارائه گردد . همچنین کلاسهای اموزشی براساس نیازسنجی آموزشی تشکیل ودرخصوص صنایع دستی ،کرک صادراتی وصادرات گوشت ،بیمه عشایر ،ازکار افتادگی عشایر،تصمیمات لازم اتخاذگردید.

دیدگاهتان را بنویسید