به گزارش آقای روشن مسئول روابط عمومی اداره امور عشایر شهرستان سیرجان آقای مهندس شاکری ضمن عزیمت به شهر ستان سیرجان در جلسه ای که در فر مانداری شهر ستان با حضور فر ماندار محترم نماینده مجتمع گل گهر ، رئیس اداره امور عشایر سیرجان وتعدادی از کار شناسان شهر ستان حضور داشتند شرکت نموده و در خصوص حل مشکل عشایر همجوار مجتمع گل گهر با توجه به مصوبات صور تجلسه استانداری  بحث و تبادل نظر و تصمیات لازم اتخاذ گردید . در پایان بهمراه رئیس اداره امور عشایر سیر جان از منطقه عشایری مهدی آباد باز دید و با عشایر آن منطقه به گفتگو پرداخته ومسائل ومشکلات انها را در دستور کار قرار دادند.

دیدگاهتان را بنویسید