به گزارش روابط عمومي اداره كل جلسه بررسي مشكلات عشاير با مجمع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي با حضور آقايان دكتر زاهدي ، پور ابراهيمي، منظري توکی- مهندس حسن پور حاج اقا اميري، سردار فتاحي نمايندگان محترم مردم كرمان – بافت- رفسنجان- سيرجان- كهنوج- وشهربابك وحاج آقا منصور بهمني مشاورمحترم استاندار در امور عشاير ومديركل امورعشاير كرمان عصر شنبه مورخ 26/5/92 ساعت 30/7 دردفتراستاندارمحترم تشكيل گرديد…

 

 

ابتدا آقاي مهندس شاكري ضمن ارائه گزارشي،  به كمبود اعتبارات عمراني ومطلوب نبودن ارائه خدمات توسط ساير دستگاههاي اجرايي به تناسب جمعيت عشاير ولحاظ نشدن حق عشاير از معادن بهره برداري شده در مراتع عشاير اشاره و پس از آن آقاي منصوربهمني ضمن بيان برخي مشكلات عشايراظهار داشتند امروزه هويت جامعه عشايري رو  به اضمهلال بوده وبه اين جامعه متناسب با توانمندي آن توجه چنداني نمي شود.ایشان مشكلات عمده جامعه  عشاير امروز به شرح زیر بیانکردند.

1  – مشكل كوچ(كه قانون ان مربوط به دهه 0 4 بوده ولازم اسب متناسب شرایط امروز اصلاح شود)

2- مشكل بهره برداري از معادن موجود درمراتع عشايری كه توسط غير انجام وسهم عشاير پرداخت نمي شود.

3-مشكل زيست محيطي ومنابع طبيعي كه حمايت از محيط زيست ومراتع عشاير   صورت نمي گيرد.

4-لغو شوراي عالي عشاير توسط دولت نهم .

پس از آن حاج آقا حسن پورنماينده محترم سيرجان وبردسير  از استاندار محترم خواستار در صد بيشتري اعتبار جهت اختصاص به عشاير شده واقای دكتر زاهدي درخصوص تشكيل جلسه ايي با حضور معاونت محترم برنامه ريزي  استانداري ومسئولين ذيربط عشاير ونمايندگان جهت رفع مشكلات عشاير واخذ تصميمات مناسب وانعكاس آنها بصورت جداگانه به مجمع نمايندگان قول مساعد دادند.

دیدگاهتان را بنویسید