درمورخ 1/3/93 جلسه اي با حضورمديركل،معاونت توسعه وعمر ان ،رؤساي اداره امورتعاونيها وبهسازي ، مديرعامل اتحاديه استان ،رؤساي ادارات ومديران عامل شركتهاي تعاوني عشايري شهرستانهاي سيرجان- بافت و بردسير در خصوص اجراي طرح زنجيره توليد گوشت قرمز،راه اندازي  فروشگاه محصولات عشايري ومعرفي بيشتر زندگي عشايرتشکیل …

ودرجهت اجراي مفاد تفاهم نامه منعقد شده با كميته  امداد حضرت امام خميني (ره )موارد ذيل بتصويب رسيد:

 

1- مقررگرديد كه شهرستانهاي سيرجان – بافت- بردسير- با هماهنگي اتحاديه استان نسبت به اجراي طرح زنجيره توليد گوشت قرمزبرابر دستورالعمل اجرائي طرح اقدام وگزارش اقدامات صورت پذيرفته را به اداره كل ارسال نمايند.

2- مقررگرديد توسط اتحاديه وشركتهاي تعاوني عشايري شهرستانهاي سيرجان- بافت- وبردسيرنسبت به برپائي سياه چادر در محل شركتهاي تعاونی ، جهت عرضه وفروش محصولات عشايري وشناساندن زندگي عشاير با نقشه مورد تائيد اداره عمران اقدام نمايند.

3- مقرر گرديد شهرستانهاي سيرجان- بافت- وبردسيرنسبت به پيگيري مفاد تفاهم نامه با كميته امدادحضرت امام خميني(ره) اقدام وگزارش آنرا به استان اعلام نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید