به گزارش روابط عمومی اداره کل :آقای مهندس رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به همراه معاونت فنی ومسئول روابط عمومی آن اداره در جلسه ایی که درمحل دفتر آقای مهندس ابراهیمی تشکیل گردیده بود،حضور یافته وضمن تبریک انتصاب ایشان ، در خصوص حل مشکلات طرحهای رفاه عشایر وتعیین تکلیف طرحهای مرتعداری عشایر شهرستان ارزوئیه بحث وتبادل نظر وراهکارهای لازم ارائه گردید. ..

در این جلسه آقای مهندس ابراهیمی بیان نمودند: میتوان با اتخاذ تدابیردوسویه هم مراتع را حفظ نمود وهم دام عشایر را تعلیف کرد، به گونه ای که تنها منبع معاش آنهادچار بحران نشود. در همین راستا آقای مهندس رجبی زاده فرمودند تعامل وتفاهم وهمفکری گزینه های اصلی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری در مواجهه با سازمانها، نهادها وادارات کل استان بوده وآنرا به عنوان یک راهبرد اساسی وکلیدی دنبال میکند. در پایان جلسه مقرر گردید جلسات کارشناسی تشکیل وکارگروهی مجرب ومتخصص  موضوعات فی مابین دواداره را  در خصوص ایجاد تعادل بین تعداد دام وظرفیت مراتع وطرح اسکان عشایر خصوصاً درمنطقه ارزوئیه  پیگیری نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید