به گزارش اداره امورتعاونیهای اداره کل امور عشایر : جلسه ای درخصوص واگذاری بیمه دام عشایر به تشکلهای عشایر ی استان با حضور مدیرکل ومدیر صندوق بیمه محصولات  کشاورزی استان درمحل اداره کل  تشکیل …

ودر خصوص معرفی ارزیاب وکارگزار بیمه به اداره کل ، تشکیل کارگروه در مرکز استان ، تجهیز نمودن امکانات جهت بیمه دام عشایرو برگزاری یک دوره آموزش جهت مدیران عامل شرکتها از سوی صندوق ، بحث وتبادل نظر و صورتجلسه ایی در چهاربند تنظیم گردید.

دیدگاهتان را بنویسید