به گزارش روابط عمومی اداره کل: در جلسه ای  که با حضور استاندار محترم ،مدیرکل امورعشایر کرمان ،مدیران دستگاههای اجرایی وجمعی ازسران ومعتمدین عشایر ، بمنظور رسیدگی به مشکلات عشایر  در محل استانداری کرمان تشکیل گردیده بود، خانم حسینی مدیر کل امور با نوان و خانواده استانداری با اشاره به نقش زنان عشایر در تولیدات وهنرهای دستی  بیان نمودند :…

 

 

زنان عشایر علاوه بر ایفای نقش همسری و مادری در ا فزایش جمعیت نیز نقش پررنگی دارند و در حوزه های اقتصادی از جمله دامداری و کشاورزی نیز بسیار تاثیر گذارند . ایشان با تاکید بر اینکه زنان عشایر افرادی صبورمی باشند، اظهار داشتند: این قشر از بسیاری از امکانات رفاهی و آموزشی محروم هستند که باید در راستای تامین امکانات از سوی مسئولان تلاش شود. همچنین با اشاره به وجود آئین نامه ها و دستور العمل های جامعی برای عشایر، خاطر نشان کردند: امکانات بهداشتی و درما نی عشا یر کم ونقش اجتماعی این قشر نیز کم رنگ است. خانم حسینی با تاکید بر اینکه راهکارهای رفع مشکلات زنان عشایر باید در حوزه های فر هنگی ، اقتصادی  و بهداشتی مطرح و بررسی شود، گفتند: در حوزه فر هنگی ، بر گزاری کار گاههای آموزشی ، اجرای اردوهای فر هنگی و ایجاد امکانات ورزشی برای زنان عشایر مورد تاکید است ودر حوزه مبا حث ا قتصادی نیز باید با فراهم کردن فرصتهای شغلی خانگی و محلی با تاکید بر بسته بندی تولیدا ت محلی اقدام  و ایجاد بازارهای فروش صنایع دستی و نیز برگزاری نمایشگاههای موقت و دائمی برای بازاریابی و عرضه تولیدات دستی زنان عشایرو راه اندازی مراکز بهداشتی و تیم های در مانی برای زنان و جامعه عشایری رالازم و ضروری دانستند وتاکید نمودند:باید در زمینه تامین امکانات بهداشتی برای عشایر تصمیمات جدی اتخاذگردد، چرا که این قشر از کمترین امکانات بهداشتی برخوردار می باشند.همجنین هنرهای د ستی زنان عشایر نیاز به ساماندهی دارد و اگر به این حوزه توجه شود شاهد توسعه اقتصاد خانواده های عشایر خواهیم بودوتامین بازارهای فروش محصولات عشایری نیز نقش مهمی در توسعه اقتصاد خانواده های عشایر خواهد داشت .

دیدگاهتان را بنویسید