جلسه ستاد صیا نت و عفاف و حجاب اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 93/3/8در راستای اجرا یی نمودن دستور ا لعمل های ستاد مرکزی صیانت با هدف اشا عه کرامت ا نسا نی و رعا یت حریم ا فراد با حضور مدیر کل ، مسئول حراست  و کلیه با نوان واحد های مختلف در محل سالن کنفرانس اداره کل تشکیل گردید . ابتدا مسئول حراست بخشنا مه ستاد صیانت وزارت کشور را قرائت و سپس دستور العمل صادر شده را مورد بررسی قرار دادند .درادامه آقای مهندس شاکری  ضمن تقدیر از مشارکت کلیه همکاران در اجرای وظایف شرعی و قا نونی بر توجه به مباحث فر هنگی از جمله عفاف و حجاب و حقوق شهر وندی که از وظائف بسیار خطیر و مهم و اعتقادی دستگاههای اجرایی بشمار می رود تاکید بسیار نموده و در پایان صور تجلسه ایی در 4 بند تنظیم گردید

دیدگاهتان را بنویسید