به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/12/12 جلسه شورای برنامه ریزی ستادی در اداره کل با حضور مدیر کل و معاونین و روسای ادارات ستادی برگزار گردید . در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد واحدها ، تصمیماتی در خصوص تعیین تکلیف اموال مستهلک در شهرستانها،ارزیابی عملکرد سال 98،انتقال دامها ی عشایر به مناطق ییلاقی و قشلاقی صرفا” در زمان کوچ وبرابر تقویم کوچ وبا هماهنگی دستگاههای متولی ،بیمه وهویت گذاری دام عشایر و سایر موارد اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان در تاریخ 98/12/12 جلسه شورای برنامه ریزی ستادی در اداره کل با حضور مدیر کل و معاونین و روسای ادارات ستادی برگزار گردید . در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد واحدها ، تصمیماتی در خصوص تعیین تکلیف اموال مستهلک در شهرستانها،ارزیابی عملکرد سال 98،انتقال دامها ی عشایر به مناطق ییلاقی و قشلاقی صرفا” در زمان کوچ وبرابر تقویم کوچ وبا هماهنگی دستگاههای متولی ،بیمه وهویت گذاری دام عشایر و سایر موارد اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید