به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه شورای عشایری  شهرستان رفسنجان در محل مس سرچشمه با حضور فرماندار ویژه ومدیرعاامل مس منطقه کرمان ،مدیر کل امورعشایر وروسای سایر دستگاهها ی ذیربط با دستور کارپیگیری مفاد صورتجلسات  قبلی ومساعدت وهمکاری شرکت مس سرچشمه درخصوص تامین آب شرب ومرمت راههای عشایری وتامین علوفه ..

وسایر مواردتشکیل وپس از بحث وتبادل نظر مقررگردید:

1- آب شرب عشایر درفصل سکونت درمحدوده معدن تامین گردد.

2- مبلغ یک میلیارد ریا ل جهت تامین علوفه دراختیار امورعشایر قرار گیرد

3-تیغ زنی راههای عشایر درزمان کوچ که امسال توسط این شرکت انجام گرفته همچنان درسا ل  بعد نیز انجام پذیرد .

دیدگاهتان را بنویسید