به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جلسه كميته فني مطالعات در خصوص ارزيابي پروژ ه پتانسيل يابي منابع آب ، طراحي مجتمع هاي دامپروري وسايت گردشگري منطقه عشايري سيرچ در مورخه 92/6/31 با حضور آقاي مهندس شاكري وكارشناسان ذيربط تشكيل وتصميم هاي لازم اتخاذ گرديد.

دیدگاهتان را بنویسید