به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جناب آقای مهندس نیکزادی در تاریخ 98/6/27 طی نشستی با آقای مهندس وفایی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری پیرامون مسائل و مشکلات اداری و پرسنلی به اتفاق معاون محترم توسعه و مدیریت منابع اداره کل امور عشایر جناب آقای مهندس شمس الدینی برگزار نمودند . طی این جلسه وضعیت نیروهای طرحی مطرح گردید و در خصوص تغییر وضعیت آنها و تعییت تکلیف این نیروها تصمیماتی اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان جناب آقای مهندس نیکزادی در تاریخ 98/6/27 طی نشستی با آقای مهندس وفایی سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری پیرامون مسائل و مشکلات اداری و پرسنلی به اتفاق معاون محترم توسعه و مدیریت منابع اداره کل امور عشایر جناب آقای مهندس شمس الدینی برگزار نمودند . طی این جلسه وضعیت نیروهای طرحی مطرح گردید و در خصوص تغییر وضعیت آنها و تعییت تکلیف این نیروها تصمیماتی اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید