به گزارش روابط عمومی اداره کل :جلسه هماهنگی  وبرنامه ریزی تشکلهای  عشایری کرمان  باحضور مدیرکل و مدیران عامل تعاونیها درمحل اتحادیه تعاونیهای عشایری استان تشکیل گردید…

دراین جلسه درخصوص تخصیص وابلاغ مبلغ 29میلیاردریال اعتبار ازمحل اعتبارات خشکسالی به تشکلهای عشایری  وجذب آن برابر دستورالعمل احرایی  وطرحهای ارائه شده ،بهره برداری ازاملاک قابل واگذاری به تشکلها وافزایش فعالیتهای تعاونیها ازجمله :بیمه دام واجتماعی عشایر ،میدان دام ،گردشگری (بوم گردی ) ،فروشگاه عرضه محصولات تولیدی عشایر بحث وتبادل نظر ومقرر گردید موارد ذکر شده  توسط تشکلهای عشایری استان پیگیری واقدامات لازم صورت پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید