به گزارش روابط عمومی اداره کل امورعشایر :

درتاریخ 93/7/16 جلسه ای درخصوص مصوبا ت جلسه مورخ 93/4/17 ستاد ساماندهی عشایربا موضوع تشکسل کمیته بانوان عشایر ،در محل اداره کل امورعشایربا حضور مدیرکل، آقای منصور بهمنی مشاور محترم استانداردر امورعشایر وسرکار خانم دکتر حسینی مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری وکارشناسان مربوطه در محل اداره کل امورعشایر برگزارگردید. در این جلسه ابتدا آقای مهندس شاکری ضمن خیر مقدم به ایراد سخنانی درخصوص وضعیت زندگی زنان عشایر ،مشکلات آنها وفعالیتهای انجام شده در این راستا پرداخته وازسوی کارشناسان اموربانوان اداره کل، عملکرد فعالیتهای صورت گرفته در خصوص طرحهای مربوطه به زنان عشایر از سال 85 تاکنون ارائه گردید  .درپایان صورتجلسه ایی درچند بند تنظیم ،ومقررگردید 3کمیته جهت رسیدگی به مشکلات بانوان عشایر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید