جلسه کمیته فنی مطالعات با حضور آقای مهندس صفر زاده جانشین و معاونت محترم  توسعه و عمران سازمان ،آقای میزبان معاون دفتر مطالعات ، آقای ملائی کار شناس معین مطا لعات استان ، مدیر عامل شرکت هلیل آب و کار شنا سان ذیر بط در خصوص مطالعات انجام شده در محل اداره کل امور عشایر کرمان تشکیل شد. در این جلسه آقای صفر زاده معاونت محترم و مدیر کل استان در خصوص پیشبرد مطالعات و جهت دادن پروژه ها به سوی اجرایی شدن آنها مطالبی رابیان وراهکارهای لازم ارائه گردید.

دیدگاهتان را بنویسید