بنابه اظهار  خانم مهندس جمالزاده مسئول مطالعات اداره کل: جلسه كميته فني مطالعات باحضور اعضاء کمیته در محل دفتر مدير كل  محترم تشكيل گرديد .در اين جلسه ارزيابي كانونهاي توسعه مطالعه شده عنوان،وپروژه هاي پژوهشي سال 92 بحث وبررسي گردید.

دیدگاهتان را بنویسید