به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر استان کرمان مهندس نیکزادی به اتفاق هیئت همراه  جلسه ای با معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان دکتر بصیری برگزار نمودند. در این جلسه ضمن اینکه مدیر کل گزارش فعالیتها و اقدامات اداره کل را ارائه نمودند در خصوص مسائل و مشکلات عشایر در حوزه ی سایر دستگاهها به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید در جلسه ی شورای عشایری استان نسبت به بهبود آنها تصمیماتی اتخاذ گردد.

دیدگاهتان را بنویسید