به گزارش روابط عمومی اداره کل  :جلسه عفاف وحجاب  اداره با حضور مدیرکل ، بازرسین ستاد صیانت استانداری ،کلیه همکاران وبانوان اداره درمحل نمازخانه درراستای اجرایی نمودن دستور العمل های ستاد مرکزی صیانت باهدف اشاعه کرامت انسانی ورعایت حریم افراد تشکیل گردید…

دراین جلسه آقای مهندس ابراهیمی ضمن تقدیر ازمشارکت همکاران دراجرای وظایف شرعی وقانونی برتوجه برمباحث فرهنگی ازجمله عفاف وحجاب تاکید بسیار نمودند.

درپایان آقای مهندس الیمی یکی ازوظایف بسیار خطیر ، مهم واعتقادی دستگاههای اجرایی رامراقبت ازسرمایه های ارزشمند انسانی دانسته وضمن تاکید بر عفاف درونی از بانوان باکرامت اداره کل تجلیل به عمل امد.

دیدگاهتان را بنویسید