بارندگيهاي اخير در استان كرمان ،خسارات زيادي به مناطق عشايري استان كرمان وارد نمود…

به گزارش اداره امور شهرستان بردسير تخريب راههاي عشايري بخصوص در مناطق كوهستاني به ميزان 200 كيلومتر،تخريب زمينهاي كشاورزي به ميزان 2 هكتار،آسيب به دو رشته قنات  و همچنين تلفات 12 راس دام از خسارات وارده به اين مناطق بوده است.

در شهرستان سيرجان نيز بارانهاي سيل آسا خسارات فراواني را به جا گذاشت. تخريب 400 كيلومتر راه عشايري و غير قابل تردد شدن بسياري از راهها، از بين رفتن 100 راس دام عشاير، تخريب 350 هكتار زمين كشاورزي و نيز آسيب و تخريب چشمه ها ، قنات وچاههاي مالداري در مناطق مختلف شهرستان خسارات عمده بارندگيهاي اخير گزارش گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید