ريگان:تعداد دام تلف شده در اثر سرما و عدم تعليف 1000 را س گوسفند و بز ميزان خسارت 300000000 ريال ، افت گوشت حدود 70000 راس بز بطور ميانگين به ازاي هر راس به ميزان 2 كيلو گرم  و خسارت بميزان 4200000000 ريال …

تخريب راههاي عشايري به ميزان 120 كيلو متر و خسارت وارده 42000000 ريال ، خشكيدن حدود 20 هكتار از نخيلات و 30 هكتار از اراضي زراعي به ميزان 250000000 ريال خسارت ، تخريب حدود 50 آ غل خسارت وارده 2500000000 ريال جمعا” 7292000000 ريال
روداب:   تعداد دام تلف شده 500 راس به ميزان 150000000 ريال خسارت ، افت گوشت حدود 50000 راس بز خسارت وارده000 3000000 ريال ، تخريب راههاي عشايري به ميزان 100كيلومترخسارت وارده  35000000 ريال ، خشكيدن و سرما زدگي حدود 10 هكتار از ار اضي كشاورزي به ميزان  50000000 ريال ، تخريب 20 آ غل به ميزان 1000000000 ريال جمعا” 4235000000 ريال
بخش مركزي:  تعداد دام تلف شده 300 راس بز خسارت وارده 90000000 ريال ، افت شديد گوشت و لاغر شدن حدود 40000 راس بز خسارت وارده 2400000000 ريال تخريب 70 كيلومتر از راههاي عشايري ميزان خسارت 24500000 ريال ، خسارت به حدود 10 هكتار ازاراضي كشاورزي خسارت وارده 50000000 ريال ، تخريب حدود 10آ غل بميزان 500000000 ريال جمع كل 3064500000 ريال
بخش فهرج:  تعداد دام تلف شده 200 راس  ميزان خسارت 60000000 ريال ،  افت شديد گوشت و لاغر شدن حدود 35000 راس بزميزان خسارت  2100000000 ريال جمعا” مبلغ 2160000000 ريال

بخش نرماشير:  تعداد دام تلف شده 100 راس خسارت وارده 30 ميليون ريال ، افت شديد گوشت و لاغر شدن حدود 30000 راس بز خسارت وارده 1800000000 ريال جمعا” به مبلغ 1830000000 ريال

 

دیدگاهتان را بنویسید