– تخريب راههاي دشت دارزين                                                                              100كيلومتر

2-تخريب راههاي عشايري دهبكري به پاي  تم وتوابع                                                  250كيلومتر

3- تخريب راههاي عشايري دامنه سيدي – با غتك- تيتوپر- آب تيد – گود پده وپشته شهيدي جمعاً به ميزان  200كيلومتر

4- تخريب راههاي عشايري روداب غربي – آباد چهل تن- داج وچتوك                                 150كيلومتر

5- تخريب 15 دهنه چشمه                                                                                    125خانوار

6- تلفات دام سبك جمعاً                                                                                       250رأس

7- تخريب راه عشايري ريگان به دهنه عباسعلي وتوابع                                                150كيلومتر

8-تخريب راه عشايري گزان خواص به تك فرهاد                                                        200 كيلومتر

9- راه عشايري گنبكي به زيارت شاه                                                                     100كيلومتر

10-راه عشايري گزان خواص به زيارت شاه                                                                75كيلومتر

11-راه عشايري كل گران ريگ به گير مگو                                                                 40 كيلومتر

12- راه عشايري چاه قنبر به كاسگو                                                                        35كيلومتر

13- راه عشايري كل گران ريك به كشنل وتوابع                                                           45كيلومتر

14-راه عشايري جاده ايرانشهر به تك فرهاد                                                             60 كيلومتر

15-تلفات دامي جمعاً                                                                                           350رأس

16- تخريب 25 دهنه چشمه                                                                                120 خانوار

17- تخريب قنوات                                                                                                    5 باب

 

دیدگاهتان را بنویسید