به گزارش روابط عمومی اداره کل :یک دوره آموزشی اصول بایگانی ومکاتبات اداری وارزشیابی اسناد از مورخ 25/11/94 لغایت 94/11/27 با حضور 30نفر ازکارکنان ادارات امورعشایر استانهای کشور  درمرکز آموزش کشاورزی باغین کرمان برگزار گردید . این دوره به مدت 18 ساعت وبه  شرکت کنندگان در آموزش که دوره  را با موفقیت به پایان رساندند ،گواهینامه نیز اعطا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید