به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 بخشدار شهرستان بم با مدیرکل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان بم گفتگو نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورر عشایر استان کرمان در تاریخ 98/6/31 بخشدار شهرستان بم با مدیرکل امور عشایر استان کرمان دیدار نمودند و پیرامون مسائل و مشکلات عشایر حوزه شهرستان بم گفتگو نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید