راه اندازی سیستم رایانه ای توزیع آرد روستایی و عشایری

جهت یکنواختی توزیع آرد روستایی وعشایری سامانه توزیع آرد که توسط سازمان تعاون روستایی تهیه گردیده است در کلیه شرکتهای تعاونی عشایری سراسر استان نصب و مورد استفاده قرارمی گیرد .این سامانه به نحوی برنامه ریزی گردیده است که لیست خانوار عشایر براساس شماره ملی و مشخصات کامل آنها به طور کامل ثبت گردد که تا کنون حجم بسیاری از این اطلاعات توسط شرکتها آماده بهره برداری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید