طبق تحقیقات انجام شده در اداره کل امور عشایر استان به تفکیک شهرستانی میزان رضایتمندی کلی ارباب رجوع در شهرستان عنبر آباد 83/90 درصد می باشد که در مقام اول قرار میگیرد که این میزان رضایتمندی در همه ابعاد از میانگین دستگاه و استان بالاتر می باشد.شهرستان بردسیر با 61/81 درصد در مقام دوم از نظر رضایتمندی ارباب رجوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید